Podmienky súťaže

Propozície

01

01

Zúčastniť sa môže každý autor s prácou, ktorá nebola dosiaľ publikovaná ani ocenená v inej literárnej súťaži.

02

02

Súťaž je tematicky zameraná na sci-fi, fantasy resp. rozprávku a komiks.

03

03

Súťaž je rozdelená podľa veku autorov na dve kategórie:
I. kategória: 15 – 25 rokov
II. kategória: nad 25 rokov

04

04

Súťažné práce by mali byť malé prozaické útvary v žánroch sci-fi, fantasy alebo rozprávka s rozsahom max. 7 normostrán (12 600 znakov). Komiks posielajte v elektronickej podobe (jpg, jpeg alebo png) a celý sa musí zrozumiteľne a logicky zmestiť na max. 3 strany veľkosti A4; text v komikse musí byť dobre čitateľný.

05

05

Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku.

06

06

Podmienkou pre zaradenie do súťaže je vyplnená online prihláška.

V oboch kategóriách bude súťažiacim s najvyšším počtom bodov v hodnotení udelená hlavná cena – Cena Gustáva Reussa. Súťažiaci umiestnení na druhom a treťom mieste budú ohodnotení vecnými cenami. V oboch kategóriách súťaže bude okrem toho udelená tiež Cena Mesta Revúca. 

Práce posielajte do 30. júna 2022 vyplnením online prihlášky

Vydavateľstvo ArtisOmnis sa rozhodlo venovať do súťaže knižné dary. 

Pre víťazov sa naskytne možnosť spolupráce s vydavateľstvom Monokel, ktoré v prípade, že ho zaujme práca autora, vydá jeho knižnú publikáciu pod hlavičkou vydavateľstva Monokel v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej. 

Máte záujem?

Online prihláška

    V prípade, že máte menej ako 18 rokov, vyplňte údaje o rodičovi/zákonnom zástupcovi: