Podmienky súťaže

Propozície

01

01

Zúčastniť sa môže každý autor s prácou, ktorá nebola dosiaľ publikovaná ani ocenená v inej literárnej súťaži.

02

02

Súťaž je tematicky zameraná na sci-fi a fantasy.

03

03

Súťaž je rozdelená podľa veku autorov na dve kategórie:
I. kategória: 15 – 25 rokov
II. kategória: nad 25 rokov

04

04

Súťažné práce by mali byť malé prozaické útvary v žánroch sci-fi, fantasy max. 7 normostrán (12 600 znakov).

05

05

Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, jeden autor môže poslať najviac dve práce.

06

06

Podmienkou pre zaradenie do súťaže je vyplnená online prihláška.

V oboch kategóriách bude súťažiacim s najvyšším počtom bodov v hodnotení udelená hlavná cena – Cena Gustáva Reussa. Súťažiaci umiestnení na druhom a treťom mieste budú ohodnotení vecnými cenami. V oboch kategóriách súťaže bude okrem toho udelená tiež Cena Mesta Revúca. 

Práce posielajte do 31. mája 2024 vyplnením online prihlášky

Všetky ocenené práce budú publikované v Zborníku najlepších prác, ktorý vydá Mestské kultúrne stredisko v Revúcej po vyhodnotení súťaže.

Pre víťazov sa naskytne možnosť spolupráce s vydavateľstvom Monokel, ktoré v prípade, že ho zaujme práca autora, vydá jeho knižnú publikáciu pod hlavičkou vydavateľstva Monokel v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej. 

Máte záujem?

Online prihláška

    V prípade, že máte menej ako 18 rokov, vyplňte údaje o rodičovi/zákonnom zástupcovi: